Kontakt

IMJ sp. z o.o.

ul. Swiety Marcin 29/8 Poznań

+48 505 465 000

[email protected]

Regulamin usług

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Usługodawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Usługodawcy (SerwerDlaStrony.PL - IMJ sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-608 Poznań). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu SerwerDlaStrony.PL jest firma IMJ sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. ul. Święty Marcin 29/8 wpisanym do KRS, NIP PL7831720108, REGON 360339751 zwana dalej USŁUGODAWCĄ.
 2. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim.
 3. Akceptacja regulaminu jest wymagana podczas tworzenia konta Abonenta i zamawiania usług.

II. Zawarcie umowy

 1. Przez zawarcie umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie Usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych Regulaminem i Cennikiem, zaś Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te Usługi oraz przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Cennika.
 2. Datą zawarcia umowy świadczenia usług jest data aktywacji usługi. Usługa hostingu jest aktywowana po złożeniu zamówienia, usługa rejestracji domeny jest aktywowana po zaksięgowaniu opłaty zgodnej z Cennikiem.
 3. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny, a także gdy Abonent zalega z opłatami na rzecz Usługodawcy za poprzednio zamówione usługi; Podane przez Abonenta dane rejestracyjne są niepełne lub nieprawidłowe; Brak jest możliwości technicznych do należytego świadczenia usługi.

III. Płatności

 1. Abonent jest zobowiązany do opłacania zamówionych usług zgodnie z Cennikiem. Płatność następuje na podstawie wystawionej faktury pro-forma do 14 dni od daty wystawienia.
 2. Jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 14 dni Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług. Jeżeli opóźnienie przekroczy 21 dni Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi.

IV. Prawa i obowiązki

 1. Abonent zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych Abonentów oraz użytkowników sieci.
 2. Abonent nie może korzystać z Usługi w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za materiały przechowywane na serwerach Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usługi, które zostały spowodowane przez siłę wyższą tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych, awarie dostaw prądu, zdarzenia losowe.
 5. Usługodawca zastrzega dla siebie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacji po uprzednim powiadomieniu Abonenta drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić Abonentowi stały dostęp do wykupionych usług. Za brak możliwości dostępu do serwera, zawiniony przez Usługodawcę, trwający ponad 48 godzin Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 7 dni za każde rozpoczęte 48 godziny przerwy.
 7. Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie. Usługodawca wykonuje co 24h kopie bezpieczeństwa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze i za ich ewentualną utratę.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Abonentowi przez Rejestratora domen.

V. Rozwiązanie umowy

 1. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: - nie uregulowania terminowo należności za wykupione usługi - używanie wykupionej usługi do piractwa (warez/p2p) - rażącego naruszenia regulaminu - używanie wykupionej usługi niezgodnie z prawem polskim oraz międzynarodowym - działanie na szkodę Usługodawcy lub innych Abonentów/użytkowników sieci Internet - rozysłanie SPAM (niezamówionych przesyłek mailowych) - złamania postanowień Regulaminu - gdy realizowanie przez Abonenta Usługi powodują obniżenie wydajności systemów komputerowych w stopniu uniemożliwiającym świadczenie Usług dla pozostałych Abonentów.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy w dowolnym trybie Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności lub odszkodowania. 3. W dniu rozwiązania Umowy Usługodawca bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Abonenta znajdujące się na serwerach Usługodawcy.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z brakiem lub niewłaściwym wykonaniem postanowień umowy powinna zostać złożona w formie pisemnej i dostarczona do siedziby Usługodawcy. Abonent zobowiązuje się dostarczyć informację które umożliwią jego identyfikację, typ i rodzaj usługi oraz przedmiot reklamacji.
 2. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
 3. Wysokość roszczeń Abonenta nie może przekroczyć wysokości opłaty abonamentowej którą uiścił Abonent.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o czym Abonent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd.